Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 10-ЕП
София 25 ИР, 30.04.2019

ОТНОСНО: Обявяване на електронната страница на РИК 25 на Указания на ЦИК и Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

На основание чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Указания на Централната избирателна комисия за РИК при обработване и защита на лични данни в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., изх. № ЕП-15-12/19.04.2019 г., Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ:

Обявява на електронната страница на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София Указания на ЦИК и Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 30.04.2019 в 18:43 часа

Календар

Решения

всички решения