Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 20-ЕП
София 25 ИР, 09.05.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в Двадесет и пети район – София в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

С вх. № 81, 85, 86 и 89, всички от 08.05.2019 г., в РИК 25 са заведени получени по електронната поща писма, с които ЦИК уведомява РИК за стартиране на процедурата по одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

Към началния час на заседанието всички присъстващи членове на РИК 25 са запознати с изпратената от ЦИК Инструкция за работа с Уеб базираната система за одобрение на бюлетините.

Към началния час на заседанието са извършени всички необходими подготвителни действия за работа с Уеб базираната система за одобрение на бюлетините.

РИК 25 се регистрира успешно в Системата. Присъстващите членове на РИК 25 извършиха преглед на заредения в Системата графичен файл на бюлетина за Двадесет и пети район - София.

Във връзка с описаните действия и на основание Решение № 158-ЕП/12.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ

Одобрява графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в Двадесет и пети район – София в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г..

Одобрява заявения от Централната избирателна комисия тираж на бюлетините за Двадесет и пети район – София – 396400 (триста деветдесет и шест хиляди и четиристотин) броя.

Одобряването на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в Двадесет и пети район – София в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. и заявения от Централната избирателна комисия тираж на бюлетините за Двадесет и пети район – София се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на РИК 25.

Непосредствено след електронното подписване на бюлетината, разпечатаният образец се подписва от всички присъстващи членове на РИК с отбелязване на датата и часа на одобряването му.

Одобреният образец се прилага към протокола от заседанието на РИК.

Образецът се публикува след решение на ЦИК.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 09.05.2019 в 18:26 часа

Календар

Решения

всички решения