Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 21-ЕП
София 25 ИР, 09.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на РИК 25 за приемане на бюлетините за Двадесет и пети район – София за произвеждане на изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им.

На основание Решение № 158-ЕП/12.04.2019 г. на ЦИК и чл. 72, ал. 1, т. 13 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ

Упълномощава:

Валери Георгиев Якимов, ЕГН …, телефон … и

Валери Василев Балев, ЕГН …, телефон …

членове на РИК 25, предложени от различни партии и коалиции, да присъстват при предаването на отпечатаните хартиени бюлетини за Двадесет и пети район – София за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. в печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) като подпишат съставения за целта приемо-предавателен протокол от името на РИК 25; да осъществят контрол при транспортирането и доставката на бюлетините като съпроводят транспортното средство, което ги превозва, до съответния областен център и да  удостоверят с подписа си датата и часа на запечатване на помещението, в което същите се съхраняват.

Препис от решението да се изпрати до Централната избирателна комисия, Областен управител на област София-град и „Печатница на БНБ“ АД за сведение.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 09.05.2019 в 18:27 часа

Календар

Решения

всички решения