Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
София 25 ИР, 26.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден

В РИК 25 са постъпили писма, вх. № 296/26.3.2017 г. и № 299/26.3.2017 г., от кмета на р-н Илинден с предложение за освобождаване на 2 членове на СИК, както следва: 1 от квотата на ПП Атака и 1 от квотата на КП ББЦ, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК 25)

РЕШИ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

19

Член

Деян Доринов Григоров

 

37

Зам. председател

Виктория Евдокимова Иванова

 

 2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

19

Член

Лидия Цолова Стефанова

 

37

Зам. председател

Маргарита Цветанова Дукова

 

 На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

  

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 26.03.2017 в 14:05 часа

Календар

Решения

всички решения