Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 1-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Организацията на заседанията и начин на вземане, номерация и обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

На основание чл. 70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал.2 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

 1. Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София (РИК в 25 ИР – София) приема своите решения на заседания. Заседанията на РИК в 25 ИР – София, се провеждат в сградата на комисията. Проектът за дневния ред на заседанието се публикува предварително и на интернет страницата на комисията.
 2. По решение на РИК в 25 ИР – София, заседанията могат да се провеждат и в друга сграда.
 3. Заседанията на комисията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от нейните членове.
 4. За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на страницата на РИК в 25 ИР – София в интернет при спазване на Закона за защита на личните данни.
 5. Заседанията на РИК в 25 ИР – София, се излъчват в реално време, чрез интернет страницата на РИК в 25 ИР – София.
 6. Заседанията на РИК в 25 ИР – София, се свикват и ръководят от председателя, а когато той отсъства – от определен от него заместник-председател.
 7. Членовете на РИК в 25 ИР – София, се уведомяват за датата и часа на провеждане на заседанието и проекта на дневен ред, чрез електронна поща или съобщение на мобилно устройство.
 8. Заседания на РИК в 25 ИР – София, може да се насрочват и чрез уведомяване на членовете на предходното заседание.
 9. Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от всички членове. В случай че в насрочения час не е налице кворум, председателят отлага заседанието с 15 минути. След откриване на заседанието комисията определя един от членовете, който да извършва броенето на гласовете.
 10. Проверка на кворума се извършва след всяка почивка или след прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато член изрази мнение, че в залата не е налице необходимият кворум.
 11. Председателят прекъсва заседанието, когато в залата не присъстват повече от половината от членовете на комисията.
 12. В началото на заседанието комисията по предложение на председателя приема дневен ред за заседанието.
 13. След приемане на дневния ред в него могат да бъдат включени за обсъждане и други въпроси по решение на комисията.
 14. Председателят на комисията ръководи заседанието и дава думата за изказвания. Членовете на комисията се изказват, след като председателят им предостави думата. Думата се иска от място с вдигане на ръка. Председателят определя поредността на изказванията по реда на заявяванията им.
 15. По процедурни въпроси думата се дава веднага. Процедурното предложение се прави, без да се засяга същността на обсъждания въпрос и се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
 16. Когато се нарушава редът в залата, с което се пречи на работата на членовете на комисията, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
 17. При разглеждане на проектите за решения на комисията, се обсъждат проектът за решение на докладчика, както и проектът на друг член на комисията, ако има изготвен такъв. Членовете на комисията могат да обосновават направените от тях предложения и съображения по обсъждания въпрос.
 18. Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
 19. Всеки член на комисията има право на лично обяснение, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно.
 20. След изчерпване на изказванията, председателят обявява разискванията за приключени.
 21. Решенията на Комисията се приемат с гласуване. Проектът за решение се гласува, след като комисията изслуша доклада на докладчика, проектът на друг член на комисията, ако е постъпил такъв, както и становищата на членовете на комисията.
 22. Решенията на комисията се вземат с явно гласуване.
 23. Гласуването е лично. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване "въздържал се". Гласуването се извършва с вдигане на ръка.
 24. Председателят обявява резултатите от гласуванията.
 25. След приключване на разискванията председателят обявява процедура по гласуване. От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се допускат изказвания.
 26. Когато има две или повече предложения, те се гласуват по реда на постъпването им.
 27. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували не по-малко от 2/3 от присъстващите членове.
 28. Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от член на комисията веднага след приключването му, председателят го подлага на повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
 29. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от заместник-председател.
 30. Решенията и протоколите на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София се подпечатват с печата й.
 31. Взетите от комисията решения имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната цифра се поставя тире и се добавя съкращението „НС".
 32. Решенията на комисията се обявяват на Информационно табло в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата на комисията. Таблото се обозначава с надпис: „ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ ".
 33. Създава се Книга, в която се отбелязват датата и часът на поставяне и сваляне на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София от таблото по т. 32.
 34. Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото по т. 32. На екземплярите от решенията и в Книгата по т. 33 се отбелязват датата и часът на поставянето им. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето, като върху тях се отбелязва датата и часът на свалянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията. Всички решения се публикуват незабавно и на интернет страницата на комисията.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 13.08.2022 в 11:59 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 154-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

 • № 153-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения