Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
София, 14.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба по компетентност

 

В Районна избирателна комисия в 25 изборен район – София е постъпило писмо от областния управител на област София с изходящ номер No. ОA 23-13659/07.09.2022г., което е заведено във входящия регистър на РИК в 25 ИР – София с вх.No. 153/12.09.2022г. и час на завеждане 15.30 часа. Към писмото е приложено Решение No. AK-01-30/07.09.2022г. на областния управител на област София, с което се оставя без уважение жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед No. СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022г. на кмета на Столична Община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022г. Със същото решение жалбата е изпратена за разглеждане по компетентност до РИК в 25 ИР-София.

В представеното решение No. AK-01-30/07.09.2022г. на областния управител на област София е посочено, че на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК районната избирателна комисия е компетентна да разглежда жалби и сигнали за нарушения на изборния процес. Изложено е също така, че на основание чл.88, ал.1, т.1 и т.2 от АПК областният управител оставя жалбата без разглеждане, защото счита, че същата не му е подведомствена.

След като се запозна с направените в жалбата оплаквания и със съдържанието на посочената в нея Заповед, и като съобрази Решение No. AK-01-30/07.09.2022г. на областния управител на област София, РИК в 25 ИР-София намира следното:

РИК в 25 ИР-София не споделя становището на областния управител на област София, изразено в негово Решение No. AK-01-30/07.09.2022г., с което се вменява компетентност на РИК в 25 ИР-София да се произнесе по същество по така подадената жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед No. СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022г. на кмета на Столична Община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022г. Както може да се види от текста на жалбата, чрез нея се изисква отмяна на атакуваната заповед No. СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022г. на кмета на Столична Община като незаконосъобразна, противоречива и ограничаваща правата за информираност на избирателите. Независимо от посоченото в решение No. AK-01-30/07.09.2022г. на областния управител на област София, районната избирателна комисия не може да осъществява контрол върху заповеди на кмета на Столична Община.

Съгласно чл. 32, ал.1 от ЗА, Областният управител издава заповеди в границите на предоставените му правомощия. Съгласно чл.32, ал.2 ЗА, Областният управител може да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му. Съгласно чл.32, ал.3 от ЗА, заповедите на областния управител по ал. 1 и 2 могат да се обжалват пред съответния административен съд.

Законодателят е вменил в правомощията на Областния управител да оспорва актове на общинските съвети, както и да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му. Очевидно е, че чрез подадената жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед No. СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022г. на кмета на Столична Община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022г., жалбоподателят сезира Областния управител на област София. Последният следва да разгледа жалбата по същество и да изпълни своите законови задължения, вменени му чрез Закона за администрацията. По аналогия, за да се обоснове възможността, и задължението при подадена жалба, на Областния управител да ревизира (респ. отмени) атакуваната заповед, може да се препрати и към Решение No.3339 от 25.05.2000г. на ВАС по адм. дело 6949/1999г.

Правомощията на РИК относно извършването на контрол на изборния процес и в частност по произнасянето по жалби е подробно и изчерпателно разписан в Изборния кодекс, Решение № 62/04.04.2019г. на ЦИК и Решение № 1322-НС/23.08.2022г. на ЦИК. Навсякъде в посочената нормативна база са вменени задължения на РИК да контролира за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания в нарушение на издадената от кмета на населеното място заповед. РИК няма никакъв механизъм, средство или способ, по който да се произнася по законността и целесъобразността на нормативния акт, който трябва да прилага и изпълнява.

 

 

Отделно от гореизложеното,  РИК в 25 ИР-София счита, че жалбата е подадена от лице, за което липсва правен интерес за оспорването на цитираната заповед.

На осн. чл. 183, ал. 3 ИК, агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. Кметът на общината, в рамките на своята компетентност и при условията на оперативна самостоятелност, определя местата – общинска собственост, за поставяне на агитационни материали. На осн. чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кметът на общината организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите. На осн. чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. Със Заповед No. СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022г г., кметът на Столична община е определил местата за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. в изборите за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022 г., изчерпателно изброени в Приложение № 1 към заповедта. Заповед No. СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022г. е валиден административен акт, издаден от компетентен орган в рамките на предоставените му от закона правомощия и при спазване на изискуемата от закона писмена форма.

Районните избирателни комисии имат компетентност да следят дали участниците в изборния процес спазват заповедта на кмета, т.е. дали агитационните материали се поставят на определените за това в Заповедта места, но не и да осъществяват контрол върху законосъобразността на така издадената заповед. В тази насока, следва да се приложат правилата на АПК, където е регламентирано по какъв ред може да се оспорят такива административни актове. В този смисъл РИК в 25 ИР-София няма правомощие да осъществява контрол върху заповедите на кмета на община, с които се определят местата за поставяне на агитационни материали.

На следващо място, право да оспорват един административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. По арг. от чл. 183, ал. 1 ИК, адресат на заповедта на кмета по чл. 183, ал. 3 ИК са кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, на които законът дава право да изготвят и разпространяват агитационни материали. Наличието на правен интерес от оспорване винаги се счита като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването. Ето защо, в настоящия случай легитимирани да оспорват Заповед No. СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022г г. на кмета на Столична община са само лицата, за които тя създава права или задължения, а именно – лицата по чл. 183, ал. 1 ИК.

Жалбоподателят не попада в кръга на лицата по чл. 183, ал. 1 ИК. Жалбоподателят и не твърди, че с посочената заповед се накърняват негови законни права и интереси, които да обуславят допускане на нейното обжалване.

Предвид изложеното, РИК в 25 ИР-София приема, че подадената жалба е недопустима.

За пълнота, следва да се отбележи, че в подадената жалба не се съдържат оплаквания, свързани с допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон при издаване на оспорената заповед, поради което твърденията за незаконосъобразност не могат да бъдат споделени от РИК в 25 ИР-София. Наведените в жалбата съображения не повдигат толкова въпроса за незаконосъобразност на заповедта, а по-скоро за нейната целесъобразност. Преценката в тази насока е изцяло в оперативната самостоятелност на административния орган, издал оспорваната заповед, т.е. кметът на Столична Община.

Трябва да се отбележи, че РИК в 25 ИР-София в обема на своите правомощия, може да се произнася по жалби и сигнали, свързани с нарушения, извършени в района на РИК в 25 ИР-София. В жалбата се акцентира върху нарушения, които засягат местата за агитация във „Възраждане“ и „Искър“, които не попадат в района на действие на РИК в 25 ИР-София. Единствената препратка към района на действие РИК в 25 ИР-София е посоченото на страница 1 (едно) от жалбата, където е посочено, че „за най-многобройния район Люлин те са 9“, визирайки се броя на местата за агитация. Не става ясно обаче дали жалбоподателят счита този брой за малък или голям, още повече с оглед на извършените на същата страница от жалбата сравнения с други столични райони. РИК в 25 ИР-София няма как да извършва преценка каква точно е реалната воля на жалбоподателя в отправената от него жалба.

Поради което и на основание чл.70, ал.4 ИК и чл.72, ал.1, т.20 от ИК,  Районната избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, 

РЕШИ

Оставя без разглеждане Жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед No. СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022г. на кмета на Столична Община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Иван Красимиров Иванов

* Публикувано на 14.09.2022 в 17:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 154-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Овча купел“ - СО

 • № 153-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“ - СО

 • № 152-НС / 02.10.2022

  относно: ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Илинден“ - СО

всички решения