Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 163-ПВР
София, 19.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на мерки в изпълнение на Оперативния план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите – 21.11.2021 г.

В изпълнение на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ

Указва на кметовете на административни райони на територията на Двадесет и пети изборен район - София в деня на изборите – 21.11.2021 г., да създадат необходимата организация за събиране от СИК, обобщаване за района и съобщаване в РИК 25 по телефон и електронна поща на информация, както следва:

– до 7:30 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

– до 11:15 ч. и 16:15 ч. – брой на гласувалите съответно към 11:00 ч. и 16:00 ч.

– до 20:15 ч. – брой гласували към 20:00 ч.; информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч.

Препис от решението да се изпрати на кметовете на райони за изпълнение.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

всички решения