Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 176-ПВР
София, 20.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощени представители на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова

В РИК 25 е постъпило заявление от ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илиана Йотова, вх. № 409/20.11.2021 г., за публикуване на списък на упълномощените представители на инициативния комитет в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.

Списъкът е подписан от надлежно упълномощено от представляващия инициативния комитет лице. Към заявлението са приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 8 упълномощени представители – на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от закона съдържание.

При извършената проверка по т. 4, 18 и 19 от Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК не са установени несъответствия за лицата.

Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие

 

РЕШЕНИЕ

 

ПУБЛИКУВА списък на 8 (осем) упълномощени представители на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илиана Йотова в Двадесет и пети изборен район - София в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:32 часа

Календар

Решения

всички решения