Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 177-ПВР
София, 21.11.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254620005

В РИК 25, с вх. №411/21.11.2021 г., е постъпил надлежно съставен и подписан Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК № 254620005. Протоколът е по образец – Приложение № 5 към Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК.

Приложен е и надлежно съставен и подписан протокол - Приложение № 4 към Методическите указания.

От протоколите се установява, че специализираното устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) не е стартирало. СИК е уведомила техника на „Сиела Норма“ АД. Повредата не е отстранена поради следните причини: СУЕМГ не чете карта „СИК 1“ и „СИК 2“

Въз основа на данните от протоколите, РИК 25 констатира, че са налице непреодолими външни обстоятелства по см на чл. 269 ИК и Методически указания на ЦИК, а именно - поради непредвидими действия или събития машинното гласуване е възпрепятствано до степен на невъзможност да бъде произведено по определения технологичен ред и не позволява на избирателите да упражнят правото си на глас чрез машина за гласуване.

При служебна справка, РИК 25 установи, че секционната избирателна комисия е определена за гласуване с едно СУЕМГ.

РИК 25 предварително е информирал ЦИК за възможното наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК № 254620005 и е получил предварително съгласуване на решението за преминаване към гласуване с хартия с писмо на ЦИК с вх. № 410/21.11.2021 г.

 Предвид изложеното и на основание чл. 269 ИК и Методически указания, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

В СИК № 254620005 да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

На СИК да се предоставят необходимите образци от протоколи, съгласно Решение № 84/08.11.2021 г. на РИК 25.

Препис от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Величка Йорданова Грънчарова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 21.11.2021 в 08:00 часа

Календар

Решения

всички решения