Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 178-ПВР
София, 21.11.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 254618041

В РИК 25 с вх. № 416/21.11.2021 г., е постъпил надлежно съставен и подписан Протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК № 254618041. Протоколът е по образец – Приложение № 5 към Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК.

Приложен е и надлежно съставен и подписан протокол - Приложение № 4 към Методическите указания.

От протоколите се установява, че специализираното устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) в СИК 254618041 е преустановила работа поради дефект в принтера за разписките. СИК е уведомила техника на „Сиела Норма“ АД. Повредата не е отстранена поради следните причини: неработещ принтер, вероятно дефектирал кабел в машината.

Въз основа на данните от протоколите, РИК 25 констатира, че са налице непреодолими външни обстоятелства по см на чл. 269 ИК и Методически указания на ЦИК, а именно - поради непредвидими действия или събития машинното гласуване е възпрепятствано до степен на невъзможност да бъде произведено по определения технологичен ред и не позволява на избирателите да упражнят правото си на глас чрез машина за гласуване.

При служебна справка, РИК 25 установи, че секционната избирателна комисия е определена за гласуване с едно СУЕМГ.

РИК 25 е изпратил писмо за съгласуване в ЦИК за наличието на предпоставки по чл. 269 ИК в СИК № 254618041, заедно със съставени Протоколи- Приложение № 4 и Приложение № 5. По телефон в 10:41 часа секретарят на ЦИК е потвърдил съгласуването на преминаване към гласуване на хартиени бюлетини с РИК 25.

Предвид изложеното и на основание чл. 269 ИК и Методически указания, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ

В СИК № 254618041 да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

На СИК да се предоставят необходимите образци от протоколи, съгласно Решение № 84/08.11.2021 г. на РИК 25.

Препис от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 21.11.2021 в 11:19 часа

Календар

Решения

всички решения