Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 131-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Доклад по сигналите, постъпили в изборния ден до 12:00 ч.

 

Рег. № в Електр. регистър

Вх. деловоден №…/

11.07.2021

Описание и предприети действия от РИК

5/ 9:00 ч.

316

Сигнал по ел. поща от кмета на район Илинден за затруднения с машинното гласуване в СИК 8, 14 и 36.

Получена е информация от съответните СИК за спрели машини. Изпратени са констативни протоколи. ЦИК е информирана незабавно по имейл.

В СИК 254612036 машината е възстановила работа и към 9:45 ч. машинното гласуване протича нормално

6/ 9:00 ч.

317

Сигнал по ел. поща от Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП ДБО. Съобщава за отказ на СИК 254618008 да постави на видно място системна разписка, отпечатана от машината в началото на изборния ден. Извършена е незабавна проверка и е указано на СИК да изпълни Методическите указания на ЦИК. Към 9:30 ч. системната разписка е поставена надлежно.

7/ 9:30 ч.

319

Сигнал по ел. поща от Татяна Георгиева – упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС. Съобщава за неправомерни действия в СИК 254620033 – допуснато заснемане с телефон на видеоклип с гласуване на избирател; допуснати до машината двама избиратели (семейство) едновременно. Извършена е незабавна проверка. Не е допускано снимане на вота. На председателя на СИК е указано да не допуска нарушения на ИК и Методическите указания на ЦИК и да следи за опазване тайната на вота на избирателите.

8/ 10:00

320

Сигнал по ел. поща от Иво Иванов относно СИК 058 и 075 в район Красна поляна. Твърди, че в избирателните списъци в секции 058 и 075 фигурират блокове 7 и 8 от Виетнамските общежития, които се разрушават и адресите съответно са невалидни. Съгласно заповед на кмета на СО за определяне обхвата на секциите в адресния обхват на СИК 254611058 попада ул. Рижки проход бл. 3А, 4А, 6А, 7А, 9А, 11А и 37А. В обхвата на СИК 254611078 попада ул. Рижки проход, бл. 1А, 2, 2А, 5А, 8А. Заповедта е влязла в законна сила. Приема сигнала за сведение.

9/ 10:12

321

Сигнал от Зорница Гаврилова, адресиран до ЦИК с копие до РИК, относно неработещи машини, невъзможност за гласуване. Приема сигнала за сведение.

10/ 10:15

322

Сигнал по ел. поща от Мая Димитрова – пълномощник на КП ДБО, относно нерегламентирана агитация от кмета на с. Чепинци в СИК 32, 33, 34 и 35 в Нови Искър, която се изразява в даване на указания и агитиране на гласоподаватели за машинен вот. В сигнала не се съдържат данни за нарушение. РИК приема сигнала за сведение

11/ 10:17

12/ 10:18

323

324

Многобройни сигнали по ел. поща от граждани – Михаела Михайлова, Христина Стоилова, Александрина Алипиева, Александра Данчева, Иванина Стефанова, Лидия Николова адресирани до ЦИК, с копие до РИК относно спряло машинно гласуване в Илинден, създадено напрежение. РИК приема сигналите за сведение.

13/ 10:25

326

Сигнал по ел. поща от Татяна Георгиева – упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС, относно неработещи машини в СИК 8, 14, 36 в Илинден. В интервана 8:20-8:40 ЦИК е надлежно уведомена за секциите, в които СУЕМГ не са могли да бъдат стартирани или възстановени след спиране, като са изпратени съответни протоколи от СИК.

14/ 10:50

329

Сигнал по ел. поща от Татяна Георгиева – упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС относно спряло машинно гласуване в СИК 10 – Нови Искър. ЦИК е надлежно уведомена за спрялата машина в 11:04 като е препратен протокол на СИК за установяване на непреодолими обстоятелства, съгласно Методически указания на ЦИК

15/ 11:10

334

Сигнал от Николай Димитров относно струпване на хора в СИК 254620045, които искат съдействие за гласуване с № 22 на машината. Указано е на СИК да не допуска нерегламентирана агитация в изборното помещение, както и да спазва стриктно Методически указания относно начина на оказване на съдействие на избирателите.

16/ 11:17

335

Сигнал по ел. поща от Татяна Георгиева – упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС, относно неработещи машини в СИК 59 в Люлин. След проверка РИК установи, че работата на машината е възстановена и машинното гласуване върви нормално.

Във връзка с изложеното, на основание чл. 72, ал. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Приема доклада по сигналите, постъпили в изборния ден до 12:00 ч.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:08 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения