Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

В РИК 25, с вх. № 234/06.07.2021 г. е постъпило заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.

Заявлението е по образец – приложение 39-НС от изборните книжа, подписано от пълномощник на представляващия коалицията и е вписано под № 2/06.07.2021 г. във Входящия регистър на РИК 25 за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на 06.07.2021 г. в 12:25 ч..

Към заявлението са приложени: списък, съдържащ имената и ЕГН на 131 (сто тридесет и един) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; декларация – приложение 41-НС от изборните книжа от всяко от заявените лица; пълномощно.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК и т. 8 от Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК са констатирани несъответствия, за следните лица, на които следва да бъде отказана регистрация:

Име

ЕГН

Несъответствие

Кристина Стоилова Стоилова

 

Лицето е регистрирано като член на СИК

Илияна Венциславова Варадинова

 

Лицето е регистрирано като член на СИК

За останалите заявени лица са изпълнени изискванията на закона и същите следва да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА 129 (сто двадесет и девет) застъпници на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, съгласно приложен списък, за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Регистрираните застъпници и номерата на издадените им удостоверения да се впишат в Регистъра на застъпниците, публикуван на Интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ОТКАЗВА да регистрира като застъпници на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ следните лица:

Кристина Стоилова Стоилова с ЕГН

Илияна Венциславова Варадинова с ЕГН

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения