Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК

На основание Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ), приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г., Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

 1. Приетите от районните администрации, за съответния административен район, екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 96-НС-кр и Приложение № 96-НС-хм се оставят на съхранение в съответната районна администрация.
 2. Незабавно след преустановяване работата на СУЕМГ в случаите по чл. 269 ИК, председателят на СИК, а в негово отсъствие – заместник-председателят или секретарят, уведомява РИК по телефон за съответните обстоятелства и предоставя на представителя на районната администрация, отговарящ за съответната СИК, заверено от председателя и секретаря на СИК (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председателя) и подпечатано с печата на СИК, копие от протокол/решение на СИК за настъпилите непреодолими обстоятелства.
 3. Представителят на районната администрация, отговарящ за съответната СИК, уведомява РИК по телефон за получения препис от протокол/решение на СИК, а при наличие на техническа възможност го изпраща незабавно на РИК по електронен път.
 4. Незабавно след получаване/обявяване на изрично писмено решение на ЦИК за преустановяване на машинното гласуване и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в съответната секция, РИК, по телефон и по електронен път, чрез официалните адреси на електронна поща, предоставени от районните администрации за комуникация, уведомява кмета на съответния район за необходимостта от предоставяне на екземпляр/и от формулярите по т. 1 на съответната СИК. В уведомлението се посочва най-малко пълен номер на СИК, пълно наименование и необходимо количество от съответния формуляр (в секции с две СУЕМГ е възможно да е необходимо предоставяне на два формуляра Приложение № 96-НС-кр), както и, когато е приложимо, необходимостта от връщане на предоставен на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м).
 5. Незабавно след получаване на уведомлението по т. 4, кметът на съответната районна администрация или изрично определено от него лице/а, предоставя на СИК формулярите по т. 4, за което се подписва приемо-предавателен протокол, по образеца към настоящото решение, в три екземпляра – един за СИК, един – за районната администрация и един - за РИК. От страна на СИК протоколът се подписва от председател и секретар (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председател).
 6. Приемо-предавателният протокол по т. 5 съдържа най-малко: дата на съставяне, пълен номер на СИК, пълно описание на предадените от районната администрация формуляри – наименование на изборната книга, брой предадени екземпляри, фабричен номер, подписи на представителите на СИК и районната администрация.
 7. В случаите, в които машинното гласуване е преустановено и гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК връща предоставения ѝ формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м), което се удостоверява в протокола по т. 6.
 8. Незабавно след извършване на приемо-предаването, районната администрация предоставя на РИК преписа от протокола/решението на СИК по т. 2 и екземпляра от приемо-предавателния протокол, предназначен за РИК – на хартиен носител или сканирани – по електронна поща. Всички екземпляри на констативни протоколи на СИК и приемо-предавателни протоколи, предназначени за РИК, както и върнатите от СИК формуляри (Приложение № 96-НС-м) се предават на хартиен носител до 19:00 ч. на адреса на РИК, а след 19:00 ч., но не по-късно до 21:30 ч. - в МФСЗ "Арена Армеец София".
 9. Редът по тт. 4, 5, 6 и 8 се прилага съответно и при предаването на формуляри на протоколи - Приложение № 96-НС-кр, на СИК, определени с изрично решение на ЦИК за преброяване на контролни разписки от машинно гласуване, доколкото друго не е указано в Изборния кодекс или в решение на Централната избирателна комисия.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:37 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения